MuCom Software & Support kan uw persoonsgegevens opslaan en verwerken als u gebruik maakt van de diensten van MuCom Software & Support en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website verstrekt.
Daarnaast bewerkt MuCom Software & Support in opdracht van u, of van een derde, databestanden met persoonsgegevens en andere gevoelige gegevens.

De volgende persoonsgegevens worden bij het gebruik van het contactformulier verwerkt:

  • voorletters en achternaam
  • geslacht
  • telefoonnummer
  • mailadres

De volgende gegevens kunnen worden bewerkt bij het bewerken van databestanden:

  • NAW
  • medische gegevens
  • financiële gegevens
  • sociale gegevens
  • achtergrondgegevens

Waarom hebben wij uw gegevens nodig?

MuCom Software & Support verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen. Daarnaast kan MuCom Software & Support uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst.

MuCom Software & Support kan in uw opdracht, of in opdracht van een daartoe gemachtigde derde, de aangeleverde databestanden bewerken en is daarbij gemachtigd alle aanwezige gegevens in te zien. De reden van de bewerking is vooraf vastgesteld bij het verstrekken van de opdracht tot het verrichten van werkzaamheden.

Hoe lang worden de gegevens bewaard?

MuCom Software & Support bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden na twee jaar verwijderd indien er geen reden bestaat tot het opnemen van contact in de toekomst.

De aangeleverde en bewerkte gegevensbestanden worden voor een periode van drie maanden bewaard. Deze periode kan eventueel verlengd worden tot zes maanden als daar een gewichtige reden voor is.

Worden uw gegevens gedeeld?

MuCom Software & Support verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

De gegevens uit de aangeleverde en bewerkte gegevensbestanden worden nimmer gedeeld met derden, tenzij de opdrachtgever, of een daartoe gemachtigde persoon, daartoe nadrukkelijk opdracht heeft verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen, of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek hiertoe naar MuCom Software & Support sturen. MuCom Software & Support zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Google Analytics

MuCom Software & Support gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers deze website gebruiken. Google heeft geen toestemming de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten en de IP-adressen worden geanonimiseerd.

Beveiliging

MuCom Software & Support neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

De aangeleverde en bewerkte gegevensbestanden worden opgeslagen en verwerkt op systemen die met passende maatregelen zijn beveiligd en niet toegankelijk zijn voor onbevoegden.
Tijdens de periode dat de bestanden bewaard worden, worden deze opgeslagen in een geëncrypteerde omgeving.

Indien transport van de gegevens via internet geschiedt, zullen de bestanden alleen in geëncrypteerde vorm verzonden worden.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op.

 

Deze verklaring kunt u hier ook als PDF document ophalen.